Dhammapada
by
Thanissaro Bhikkhu
Alternate format: [PDF icon]